بهرام شفیع

چهارشنبه؛ مراسم سالگرد گزارشگر فقید ورزش ایران
روز چهارشنبه مراسم سالگرد فوت گزارشگر فقید ورزش ایران برگزار می شود.