بوسکتس

دی یونگ هنوز باید خودش را با بارسا وفق دهد
سرخیو بوسکتس معتقد است که فرانکی دی یونگ هنوز همه توانایی هایش را در بارسا نشان نداده است.