تئو هرناندز

به دربی می رسم و اینتر را هم می بریم
مدافع چپ فرانسوی جدید میلان اطمینان دارد که به دربی دلامادونینا خواهد رسید.