تایچی

تای‌چى رویاروی مرموزترین بیماری قرن (عکس)
روز گذشته شاهد اتفاق ویژه ای در ورزش ایران بودیم. در روز جهانی دیابت، همایشی از سوی مردم و تایچی کاران درباره مهار بیماری دیابت برگزار شد.