تحقیر آمیز

گلهای تحقیرآمیز توسط ستارگان فوتبال
گلهای تحقیرآمیز توسط ستارگان فوتبال | گلهای تحقیرآمیز توسط ستارگان فوتبال
20 گل تحقیر آمیز بازیکنان در تاریخ فوتبال
20 گل تحقیر آمیز بازیکنان در تاریخ فوتبال | نگاهی به 20 گل که بازیکنان با تخقیر کردن حریف خود به ثمر رسانده اند.