تشویق استادیوم

تشویق مالک شهرخودرو توسط هواداران در بازی پرسپولیس
تشویق مالک شهرخودرو توسط هواداران در بازی پرسپولیس | تشویق مالک پدیده توسط هواداران مشهدی در بازی پرسپولیس