تمرین رئال مادرید

تمرین امروز رئال مادرید تحت هدایت زیدان
تمرین امروز رئال مادرید تحت هدایت زیدان | رئال مادرید با بازیکنان خود به تمرینات فشرده ای پرداختند تا خود را برای دیدار با سویا آماده کنند.
تمرین امروز تیم رئال مادرید (01-06-98)
تمرین امروز تیم رئال مادرید (01-06-98) | تمرین امروز تیم رئال مادرید (01-06-98)