تمرین چلسی

بازگشت کانته و بارکلی به تمرینات گروهی چلسی
بازگشت کانته و بارکلی به تمرینات گروهی چلسی | نگاهی به تمرینات امروز تیم چلسی با حضور کانته و بارکلی