تیمو باکایوکو

وقتی ستاره موناکو شماره پیراهنش را فراموش کرد (عکس)
در جریان دیدار موناکو و آمیان اتفاق عجیبی افتاد و تیمو باکایوکو بازیکن موناکو که شماره پیراهن خود را فراموش کرده بود نزدیک بود در جریان یک تعویض اشتباهی از زمین بیرون برود.