جان لوئیجی دوناروما

دوناروما از ترکیب میلان خارج شد
مشکلات میلان با غیبت جیانلویجی دوناروما در ترکیب این تیم افزایش خواهد یافت.