جایگاه تماشاگران

جایگاه پرسپولیسی‌ها در فولاد شهر تکمیل شد
جایگاه پرسپولیسی‌ها در فولاد شهر تکمیل شد | جایگاه پرسپولیسی ها در فولاد شهر تکمیل شد ضلع جنوبی استادیوم نیز در اختیار این تیم قرار گرفت
گل اول ایران از جایگاه بانوان ورزشگاه آزادی
گل اول ایران از جایگاه بانوان ورزشگاه آزادی | گل اول ایران از جایگاه زنان ورزشگاه آزادی؛خوشحالی زایدالوصف