جایگاه تماشاگران

گل اول ایران از جایگاه بانوان ورزشگاه آزادی
گل اول ایران از جایگاه بانوان ورزشگاه آزادی | گل اول ایران از جایگاه زنان ورزشگاه آزادی؛خوشحالی زایدالوصف