جمشید خطیبی

مدیرعامل ماشین سازی در بیمارستان بستری شد
مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازی به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری شد.