جهانگیری

جهانگیری درباره استقلال و پرسپولیس چه گفت؟
سیاست دولت و آقای رییس جمهور واگذاری هرچه سریعتر شرکت‌های دولتی از جمله استقلال و پرسپولیس است.