جواد الله وردی

الله وردی: کاشانی یک پیشکسوت متمایز بود
درگذشت جعفرکاشانی امروز تلخ ترین و مهمترین خبر ورزشی بود چرا که او یکی از چهره های ماندگار فوتبال ایران است.
مصاحبه جذاب و اختصاصی آنتن با جواد الله وردی
مصاحبه جذاب و اختصاصی آنتن با جواد الله وردی | مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با جواد الله وردی در مورد حواشی استقلال و پرسپولیس و خاطرات گذشته
من و خداداد بچه یک محل هستیم
من و خداداد بچه یک محل هستیم | من و خداداد بچه یک محل هستیم/ حرف عزیزی درباره ورود زنان به ورزشگاه درست است