جواد کریمی سوچلمایی

پاسور تیم ملی والیبال 6 جلسه محروم شد
پاسور ملی پوش تیم والیبال پیکان به دلیل تخلف در عقد قرارداد با 2 باشگاه 6 جلسه محروم شد.