حسین رضا زاده

شکستن رکورد رضازاده توسط لاشا تالاخادزه
شکستن رکورد رضازاده توسط لاشا تالاخادزه | لاشا تالاخادزه، وزنه بردار گرجستانی در دسته فوق سنگین رقابت های جهانی 2019 با بالا بردن ثبت 220 کیلوگرم در یکضرب، ...