حسین پورامینی

تعویضی که فرکی را نجات داد (عکس)
حسین پور امینی با گلزنی خود توانست نوار بردهای استقلال را پاره کند.