حوادث

مصدومیت دو بازیکن بر اثر برخورد صاعقه!
مصدومیت دو بازیکن بر اثر برخورد صاعقه! | برخورد صاعقه به دو بازیکن در زمین فوتبال! بر اثر این برخورد هر دو بازیکن به بیمارستان منتقل شدند . خوشبختانه ...