خبرنگار

لحظاتی از واپسین روزهای زندگی مهدی شادمانی
لحظاتی از واپسین روزهای زندگی مهدی شادمانی | مهدی شادمانی همواره الهام بخش و امید دهنده بود... این خبرنگار باسابقه و خوشنام ورزشی پس از مدتها مبارزه با ...