خلاصه بازی آث میلان

خلاصه بازی جنوا 1 - آث میلان 2
خلاصه بازی جنوا 1 - آث میلان 2 | خلاصه بازی جنوا و آث میلان از هفته هفتم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی تورینو 2 - آث میلان 1
خلاصه بازی تورینو 2 - آث میلان 1 | خلاصه بازی تورینو و آث میلان از هفته پنجم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی آث میلان 0 - اینتر 2 (دربی دلامادونینا)
خلاصه بازی آث میلان 0 - اینتر 2 (دربی دلامادونینا) | این بازی در تاریخ 30 شهریور مصادف با 22 سپتامبر در میلان برگزار شد. شهرآورد دلا مادونینا (انگلیسی: ...
خلاصه بازی هلاس ورونا 0 - آث میلان 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی هلاس ورونا 0 - آث میلان 1 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی هلاس ورونا - آث میلان تاریخ برگزای 24 شهریور 1398 - 15 سپتامبر 2019 - 15 محرم 1441
خلاصه بازی میلان 1 - برشا 0
خلاصه بازی میلان 1 - برشا 0 | خلاصه بازی میلان 1 - برشا 0 این بازی در تاریخ 31 آگوست 2019 و 9 شهریور ماه سال 1398 برگزار شد
خلاصه بازی چزنا 0 - آث میلان 0 (دوستانه باشگاهی)
خلاصه بازی چزنا 0 - آث میلان 0 (دوستانه باشگاهی) | خلاصه بازی دوستانه خلاصه بازی چزنا 0 - آث میلان 0