خلاصه بازی آمیان

خلاصه بازی آمیان 4 - پاری سن ژرمن 4
خلاصه بازی آمیان 4 - پاری سن ژرمن 4 | این بازی در هفته 25 لوشامپیونه فرانسه در تاریخ 26 بهمن مصادف با 15 فوریه 2020 برگزار شد.
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - آمیان 1
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - آمیان 1 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - آمیان 1
خلاصه بازی آمیان 1 - لیل 0
خلاصه بازی آمیان 1 - لیل 0 | خلاصه بازی آمیان و لیل از هفته دوم لوشامپیونه فرانسه گل اول آمیان با تاثیرگذاری دیدنی سامان قدوش به ثمر رسید و این بازیکن ...