خلاصه بازی صنعت نفت آبادان

خلاصه بازی صنعت نفت 1 - 0 سایپا
خلاصه بازی صنعت نفت 1 - 0 سایپا | خلاصه بازی صنعت نفت 1 - 0 سایپا هفته ششم