خلاصه بازی لوکوموتیو تاشکند

خلاصه بازی لوکوموتیو مسکو 0 - بایرلورکوزن 2
خلاصه بازی لوکوموتیو مسکو 0 - بایرلورکوزن 2 | این بازی در تاریخ 5 آذرماه 98 و 26 نوامبر 2019 برگزار گردید.