خلاصه بازی پاری سن ژرمن

خلاصه بازی آمیان 4 - پاری سن ژرمن 4
خلاصه بازی آمیان 4 - پاری سن ژرمن 4 | این بازی در هفته 25 لوشامپیونه فرانسه در تاریخ 26 بهمن مصادف با 15 فوریه 2020 برگزار شد.
خلاصه بازی دیژون 1 - پاری سن ژرمن 6
خلاصه بازی دیژون 1 - پاری سن ژرمن 6 | این بازی در تاریخ 23 بهمن 98 مصادف با 12 فوریه 2020 در قالب مسابقات جام حذفی فرانسه برگزار شد.
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - لیون 2
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - لیون 2 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن - لیون (لوشامپیونه) تاریخ برگزاری 20 بهمن 1398
خلاصه بازی نانت 1 - پاری سن ژرمن 2
خلاصه بازی نانت 1 - پاری سن ژرمن 2 | خلاصه بازی نانت - پاری سن ژرمن در چارچوب رقابتهای هفته بیست و سوم لوشامپیونه فرانسه
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 5 - مون پلیه 0
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 5 - مون پلیه 0 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن - مون پلیه در چارچوب رقابتهای هفته بیست و دوم لوشامپیونه فرانسه
خلاصه بازی پائو 0 - پاری سن ژرمن 2
خلاصه بازی پائو 0 - پاری سن ژرمن 2 | خلاصه بازی پائو - پاری سن ژرمن در رقابت های جام حذفی فرانسه
خلاصه بازی لیل 0 - پاری سن ژرمن 2
خلاصه بازی لیل 0 - پاری سن ژرمن 2 | خلاصه بازی لیل - پاری سن ژرمن (لوشامپیونه) تاریخ برگزاری 6 بهمن 1398
خلاصه بازی لوریان 0 - پاری سن ژرمن 1
خلاصه بازی لوریان 0 - پاری سن ژرمن 1 | خلاصه بازی لوریان - پاری سن ژرمن (جام حذفی فرانسه) تاریخ برگزاری 29 دی 1398
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 6 - سنت اتین 1
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 6 - سنت اتین 1 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن - سنت اتین در چارچوب رقابت های لیگ کاپ فرانسه
خلاصه بازی لیانس مانتری 0 - پاری سن ژرمن 6
خلاصه بازی لیانس مانتری 0 - پاری سن ژرمن 6 | خلاصه بازی لیانس مانتری 0 - پاری سن ژرمن 6 جام حذفی فرانسه
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - آمیان 1
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - آمیان 1 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - آمیان 1
خلاصه بازی لومان 1 - پاری سن ژرمن 4
خلاصه بازی لومان 1 - پاری سن ژرمن 4 | خلاصه بازی لومان - پاری سن ژرمن در رقابت های لیگ کاپ فرانسه
خلاصه بازی سنت اتین 0 - پاری سن ژرمن 4
خلاصه بازی سنت اتین 0 - پاری سن ژرمن 4 | خلاصه بازی سنت اتین - پاری سن ژرمن (لوشامپیونه)
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 5 - گالاتاسارای 0
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 5 - گالاتاسارای 0 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن - گالاتاسارای (لیگ قهرمانان) تاریخ برگزاری 20 آذر 1398 - 11 دسامبر 2019 - 14 ربیع ...
خلاصه بازی رئال مادرید 2 - پاری سن ژرمن 2 (دبل بنزما)
خلاصه بازی رئال مادرید 2 - پاری سن ژرمن 2 (دبل بنزما) | این بازی در تاریخ 5 آذرماه 98 و 26 نوامبر 2019 برگزار گردید.
خلاصه بازی برس 1 - 2 پاری سن ژرمن
خلاصه بازی برس 1 - 2 پاری سن ژرمن | خلاصه بازی برس 1 - 2 پاری سن ژرمن
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 - کلوب بروژ 0
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 - کلوب بروژ 0 | هفته 4 لیگ قهرمانان اروپا 2019-2020 خلاصه بازی پاری سن ژرمن 1 - کلوب بروژ 0