خوان ریکلمه

مسی با پیراهن بوکاجونیورز در بازی خداحافظی ریکلمه
لیونل مسی قصد دارد در دیدار خداحافظی خوان رومن ریکلمه از فوتبال که در ورزشگاه بومبونرا برگزار خواهد شد شرکت کند.