دالی بلیند

عمل جراحی قلب؛ پایان ستاره هلندی در سال 2019
دالی بلیند، مدافع هلند آژاکس اخیرا مشکلات عجیبی را تجربه کرده است.