دفاع با پا

نجات دروازه های قهرمانانه مدافعان
نجات دروازه های قهرمانانه مدافعان | وقتی مدافعان حتی موفق تر از دروازه بانها باعث گل نخوردن تیم خود می شوند و با جان و دل از دروازه تیم خود دفاع می کنند. ...