دنیلو

گل اول یوونتوس به ناپولی (دنیلو)
گل اول یوونتوس به ناپولی (دنیلو) | دنیلو در دقیقه 16 دروازه ناپولی را باز کرد و گل اول یوونتوس را به ثمر رساند