دیماریا

گلهای تماشایی از روی ضربات ایستگاهی 2019
گلهای تماشایی از روی ضربات ایستگاهی 2019 | نگاهی به گلهایی تماشایی که از روی ضربات ایستگاهی به ثمر رسیده اند.
گل اول پاری سن ژرمن به رئال مادرید توسط دیماریا
گل اول پاری سن ژرمن به رئال مادرید توسط دیماریا | گل اول پاری سن ژرمن به رئال مادرید توسط دیماریا