دی استفانو (مرحوم)

واکاوی یک اتهام؛ آیا رئال مادرید یک تیم حکومتی است؟
با بررسی انتقال آلفردو دی استفانو متوجه می شویم چگونه یک انتقال مسیر تاریخ فوتبال اروپا را تغییر داد.