دی استفانو (مرحوم)

اسطوره رئال مادرید و تاریخسازی در مستایا
آلفردو دی استفانو هم در تاریخ رئال مادرید و هم والنسیا نامی بزرگ به شمار می آید.
واکاوی یک اتهام؛ آیا رئال مادرید یک تیم حکومتی است؟
با بررسی انتقال آلفردو دی استفانو متوجه می شویم چگونه یک انتقال مسیر تاریخ فوتبال اروپا را تغییر داد.