راس بارکلی

گل دوم چلسی به لیورپول (بارکلی)
گل دوم چلسی به لیورپول (بارکلی) | گل دوم چلسی به لیورپول (بارکلی)
بازگشت کانته و بارکلی به تمرینات گروهی چلسی
بازگشت کانته و بارکلی به تمرینات گروهی چلسی | نگاهی به تمرینات امروز تیم چلسی با حضور کانته و بارکلی
دخالت پلیس در دعوای ستاره چلسی و راننده لیورپولی!
راس بارکلی ستاره چلسی یکشنبه شب گذشته در حالتی مست و نامتعادل حاضر به پرداخت کرایه تاکسی نبود تا دخالت پلیس را موجب شود.