رحیم زهیوی

زهیوی: منتظر رحیم جدید باشید!
رحیم زهیوی می‌گوید برای بازگشت پرشکوه به فوتبال انگیزه فراوانی دارد.