رضا علیاری

سه سپاهانی سابق به دنبال فسخ قرارداد با نساجی
سه بازیکن حال حاضر نساجی به دنبال این هستند تا قرارداد خود با این باشگاه را به علت مشکلات مالی فسخ کنند.
مدافع نساجی به دنبال فسخ قرارداد
مدافع وسط نساجی به دنبال فسخ قرارداد با این باشگاه است.