رهبر انقلاب

بیان مشکلات تیم ملوان در محضر رهبر انقلاب
بیان مشکلات تیم ملوان در محضر رهبر انقلاب | مصاحبه با علی کاظمی تبریزی نخبه انزلی چی پس از دیدار با رهبر انقلاب
واکنش مردم انزلی بعد از طرح مسئله ملوان در حضور رهبر
واکنش مردم انزلی بعد از طرح مسئله ملوان در حضور رهبر | گوشه ای از مصاحبه با علی کاظمی تبریزی نخبه انزلی چی پس از دیدار با رهبر انقلاب
عکس العمل رهبر انقلاب در مقابل سوال ورزشی نخبه ایرانی
عکس العمل رهبر انقلاب در مقابل سوال ورزشی نخبه ایرانی | گوشه ای از مصاحبه با علی کاظمی تبریزی نخبه انزلی چی پس از دیدار با رهبر انقلاب