روی خط دروازه

80 نجات دروازه برتر تاریخ فوتبال جهان
80 نجات دروازه برتر تاریخ فوتبال جهان | نگاهی به برترین سیوهای مدافعان از دروازه خود و بیرون کشیدن توپ از روی خط دروازه . شاهکارهایی که فقط از یک مدافع ...
برترین نجات های توپ از روی خط دروازه
برترین نجات های توپ از روی خط دروازه | برترین لحظات و تاثیرگذاری های مدافعان و دروازه بانان برای دفاع از دروازه خود و نجات تیم از گل خوردن