ریو فردیناند

مسی و رونالدو شایسته تر از فن دایک بودند
از نظر ریو فردیناند جایزه سال یوفا باید به مسی یا رونالدو می رسید.