زیدان

اولین بار که زیدان را دیدم، لرزیدم
روردیگو گوئس بدون شک یکی از پدیده های فصل رئال بوده و با اعتماد زیدان توانسته به ترکیب اصلی نیز راه یابد.
انقلاب در رئال به این سادگی ها نیست
دنی کارواخال مدافع رئال در دفاع از زیدان گفت که ایجاد یک تحول بزرگ در رئال مادرید به سادگی مقدور نخواهد بود.