ستاره

ورود ستاره ها به زمین و تغییر نتیجه بازی
ورود ستاره ها به زمین و تغییر نتیجه بازی | ویدیویی از ورود ستاره ها به زمین به عنوان یار تعویضی و تغییر نتیجه بازی