سرمربیگری

علت ناکامی علی سامره در عرصه مربیگری
علت ناکامی علی سامره در عرصه مربیگری | بخش هایی از مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با علی سامره ستاره سابق استقلال