سرهنگ علیفر

کنایه امیر آقایی به اطلاعات سرهنگ علیفر در برنامه دورهمی
کنایه امیر آقایی به اطلاعات سرهنگ علیفر در برنامه دورهمی | کنایه امیر آقایی به اطلاعات سرهنگ علیفر در برنامه دورهمی
پایان های متفاوت؛ از عادل و مزدک تا سرهنگ علیفر
فوتبال ایران احتیاج به ستاره های تازه ای در عرصه گزارشگری فوتبال دارد. صداهایی که دوباره به فوتبال گرما بیاورند.