سری آ ایتالیا

خلاصه‌بازی آث‌میلان 4 - کروتونه 0 (گزارش اختصاصی)
خلاصه‌بازی آث‌میلان 4 - کروتونه 0 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی آث میلان - کروتونه در چارچوب رقابتهای هفته بیست و یکم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی یوونتوس 2 - آاس رم 0 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی یوونتوس 2 - آاس رم 0 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی یوونتوس - آاس رم در چارچوب رقابتهای هفته بیست و یکم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی بولونیا 1 - آث میلان 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی بولونیا 1 - آث میلان 2 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی بولونیا - آث میلان در چارچوب رقابتهای هفته بیستم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی یوونتوس 2 - بولونیا 0(گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی یوونتوس 2 - بولونیا 0(گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی یوونتوس - بولونیا در چارچوب رقابتهای هفته 19 سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی اینتر 2 - یوونتوس 0 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی اینتر 2 - یوونتوس 0 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی اینتر - یوونتوس در چارچوب رقابتهای هفته هجدهم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی لاتزیو 3 - آاس رم 0 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی لاتزیو 3 - آاس رم 0 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی لاتزیو - آاس رم در چارچوب رقابتهایهفته هجدهم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی آ اس رم 2 - اینتر 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی آ اس رم 2 - اینتر 2 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی آ اس رم - اینتر در چارچوب رقابتهای هفته هفدهم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی آث میلان 1 - یوونتوس 3
خلاصه بازی آث میلان 1 - یوونتوس 3 | خلاصه بازی آث میلان - یوونتوس در چارچوب هفته شانزدهم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی سمپدوریا 2 - اینتر 1(گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی سمپدوریا 2 - اینتر 1(گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی سمپدوریا - اینتر در چارچوب هفته شانزدهم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی ورونا 1 - اینتر 2 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی ورونا 1 - اینتر 2 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی ورونا - اینتر در چارچوب رقابتهای هفته چهاردهم سری آ ایتالیا 2020/21
خلاصه بازی پارما 0 - یوونتوس 3 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی پارما 0 - یوونتوس 3 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی پارما - یوونتوس در چارچوب رقابتهای هفته سیزدهم سری آ ایتالیا 2020/21