سلمان بحرانی

خطر از بیخ چشم هافبک شاهین گذشت(عکس)
سلمان بحرانی در آخرین ثانیه های وقت اضافی نیمه اول برخورد بدی با صادق صادقی داشت و از ناحیه صورت دچار مصدومیت شد.