سن آنتونیو

خلاصه بسکتبال سن آنتونیو - لس آنجلس لیکرز
خلاصه بسکتبال سن آنتونیو - لس آنجلس لیکرز | ابن بازی در تاریخ 13 دی ماه 99 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال سن آنتونیو - ایندیانا پیسرز
خلاصه بسکتبال سن آنتونیو - ایندیانا پیسرز | این بازی در 3 مارچ 2020 مصادف با 13 اسفند 98 برگزار شد
خلاصه بسکتبال پورتلند تریل بلیزرز - سن آنتونیو اسپرز
خلاصه بسکتبال پورتلند تریل بلیزرز - سن آنتونیو اسپرز | خلاصه بسکتبال پورتلند تریل بلیزرز - سن آنتونیو اسپرز
خلاصه بسکتبال لس آنجلس لیکرز - سن آنتونیو اسپرز
خلاصه بسکتبال لس آنجلس لیکرز - سن آنتونیو اسپرز | این بازی در تاریخ 16 بهمن 98 مصادف با 5 فوریه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - سن آنتونیو
خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - سن آنتونیو | این بازی در تاریخ 19 دی ماه 96 مصادف با 9 ژانویه 2020 برگزار شد
خلاصه بسکتبال بروکلین نتس - سن آنتونیو اسپرز
خلاصه بسکتبال بروکلین نتس - سن آنتونیو اسپرز | این بازی در تاریخ 29 آذر مصادف با 20 دسامبر برگزار شد
خلاصه بسکتبال سن آنتونیو - بوستون سلتیکس
خلاصه بسکتبال سن آنتونیو - بوستون سلتیکس | این بازی در تاریخ 10 نوامبر 2019 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال سن آنتونیو -لس آنجلس لیکرز
خلاصه بسکتبال سن آنتونیو -لس آنجلس لیکرز | این بازی در تاریخ 4 نوامبر 2019 مصادف با 13 آبان ماه برگزار گردید
خلاصه بسکتبال میامی هیت - سن آنتونیو
خلاصه بسکتبال میامی هیت - سن آنتونیو | خلاصه بسکتبال میامی هیت و سن آنتونیو در مسابقات پیش فصل NBA