سکوی قهرمانی پرسپولیس

برای قهرمان نشدن بهانه ای ندارم
برای قهرمان نشدن بهانه ای ندارم | مصاحبه کالدرون در میان خبرنگاران حاضر در تمرینات پرسپولیس