طراحی چهره بازیکنان

طراحی چهره امره جان بازیکن جدید دورتموند
طراحی چهره امره جان بازیکن جدید دورتموند | طراحی چهره امره جان بازیکن جدید دورتموند
طراحی چهره خرید جدید بایرن مونیخ؛ آلوارو اودریوزولا
طراحی چهره خرید جدید بایرن مونیخ؛ آلوارو اودریوزولا | طراحی چهره خرید جدید بایرن مونیخ؛ آلوارو اودریوزولا
طراحی چهره واینالدوم بازیکن تاثیرگذار هلند
طراحی چهره واینالدوم بازیکن تاثیرگذار هلند | واینالدوم بازیکن تاثیر گذار تیم ملی هلند و تیم لیورپول