عزاداری

حضور سرمربی شهرخودرو در دسته‌های عزاداری
حضور سرمربی شهرخودرو در دسته‌های عزاداری | سرآسیایی سرمربی شهرخودرو از جشن صعود تا حضور در دسته های عزاداری
نوحه خوانی و عزاداری فرهاد کاظمی در روز عاشورا
نوحه خوانی و عزاداری فرهاد کاظمی در روز عاشورا | نوحه خوانی و عزاداری فرهاد کاظمی در روز عاشورا