علا عبدالزهرا

صحبت‌های بازیکنان عراق درباره دیدار با ایران
بازیکنان عراق با امید و خوش بینی نسبت به بازی با ایران صحبت می کنند.