علیرضاصالحی(رئیس کمیته استیناف)

چگونه بخشش خلیل زاده به ضررش تمام شد!
من تعهدی ندارم که هر زمان باشگاه بخواهد رأی صادر کنم. باشگاه باید پیگیر باشد. اینجا بانک نیست که من پشت گیشه نشسته باشم و حکم صادر کنم.
تذکرات رییس کمیته استیناف قبل از شروع لیگ
رئیس کمیته استیناف گفت: در فصل جاری سعی شده است تا ورزشگاههای محل انجام مسابقات از لحاظ رفاهی و امنیتی به سرحد مطلوب برسند.