علیرضاصالحی(رئیس کمیته استیناف)

تذکرات رییس کمیته استیناف قبل از شروع لیگ
رئیس کمیته استیناف گفت: در فصل جاری سعی شده است تا ورزشگاههای محل انجام مسابقات از لحاظ رفاهی و امنیتی به سرحد مطلوب برسند.