علیرضا حیدری

گلر سابق نفت منتظر تایید تارتار
رضا حیدری گلز فصل قبل خونه به خونه در تمرینات نفت حاضر شده تا در صورت تایید فنی با این تیم در لیگ برتر حاضر شود.