علیرضا منظمی

پدیده ذوب آهن به تیم جوانان دعوت شد
دونده سابقی که در این فصل به عنوان بازیکن وارد ترکیب ذوب آهن شده، به تیم ملی جوانان ایران دعوت شد.